Studietur 2022 - tilmelding og betaling af 2. rate

I 2. HF arrangeres en studietur i uge 13. Studieturen indgår som en del af den samlede uddannelsestid.

Der udbydes i alt tre studieture, og eleverne vælger på tværs af klasser, hvilken studietur de ønsker at tilmelde sig.

Rejselærerne har udvalgt 1-2 af FN’s verdensmål pr. destination som udgangspunkt for en tematisk studietur. Der er krav om miljøvenlig transport, f.eks. tog eller bus, men ikke fly.

Studieturen har en egenbetaling på maksimalt kr. 3.200,- Betalingen dækker rejseomkostninger, hotelophold, forplejning, transportudgifter på destinationen og udgifter til programpunkter.

Skolen yder et tilskud på kr. 250,- pr elev til dækning af entrebilletter og guider.

Betaling sker i tre rater:
1. rate udgør depositum på kr. 500,- og forfalder til betaling d. 1. september 2021
2. rate på kr. 1.375,- forfalder til betaling d. 8. december 2021
3. rate på maksimalt kr. 1.325,- forfalder til betaling d. 1. marts 2022

Ved afbud før d. 8. december 2021 er det indbetalte depositum på kr. 500,- tabt.
Ved afbud efter d. 8. december 2021 er hele det indbetalte beløb tabt.


Valg af destination og verdensmål

 Destination: Bayern – Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund + verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 Destination: Berlin – Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed
 Destination: København – Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund + verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion


BEMÆRK: Elever under 18 år vil inden afrejse få udleveret betingelserne for studieturen til underskrift af forældre/værge.
De underskrevne betingelser skal afleveres på skolens kontor senest d. 1. marts 2022.
Betingelser for studieture
Skolens studie- og ordensregler gælder på studieturen.

Under rejsen skal lærernes anvisninger følges. Beslutninger, der træffes undervejs, gælder derfor i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Rejselærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemtransportform.

Der er mødepligt til de faglige programpunkter, og alle skal møde veloplagte og friske til dagens program. Manglende deltagelse betragtes som fravær og kan medføre hjemsendelse. Mødetidspunkter/-steder skal overholdes. Hvis man bliver væk fra gruppen eller kommer for sent til bussen/toget mm., skal man selv betale de rejseomkostninger, som er nødvendige for at kunne støde til gruppen igen.

Indtagelse af alkohol er i udgangspunktet ikke tilladt på studieturen. Dog kan der efter aftale med rejselærerne dispenseres herfor ved særlige lejligheder.

Ingen færdes alene. Om aftenen eller om natten færdes man helst i grupper på mindst tre. Fortæl andre, gerne lærerne, hvor man går hen, og hav altid en seddel med adresse og telefonnummer samt kopi af pas og sygesikringskort med. Man går ALDRIG alene sammen med en fremmed eller inviterer gæster med hjem på hotellet.

Hvis man er afhængig af medicin (f.eks. insulin) eller lider af en sygdom, der kan kræve, at andre er bekendt hermed/indgriben fra andre (f.eks. epilepsi), skal rejselærerne orienteres herom FØR afrejsen.

EU-sygesikringskort (det blå sygesikringsbevis) skal medbringes. Skolen tegner ikke rejsefor-sikring. Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at tegne dette.

Eleven opfordres til at efterlade eget telefonnummer, rejselærernes telefonnummer, navn/telefonnummer på hotellet til forældre, kæreste eller andre nærtstående personer.

This form is inactive now