Design og arkitektur, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

INTRODUKTION TIL DESIGN OG ARKITEKTUR C
Vi omgiver os med det hver dag – hele tiden. Design er en del af vores verden og vores hverdag. Måske tænker du ikke over hvor mange overvejelser, refleksioner, skitser, gennemprøvninger og hvor meget arbejde, der ligger bag den gaffel du spiser aftensmad med, den stol du sidder på, den hjemmeside du scroller ned ad eller den bygning du bor i. Forud for ethvert design ligger en lang proces af løsningsforslag, skitser og kommunikation, der skal sikre det optimale resultat.

I Design og Arkitektur C skal du lære denne proces. Undervisningen er tilrettelagt, så den veksler mellem korte kursusforløb og projektperioder, hvor vi arbejder praktisk inden for genrene:

Produktdesign
Arkitektur (design af fysiske omgivelser)
Kommunikationsdesign (grafisk design)
For at kunne udvikle egne ideer og produkter er det naturligvis nødvendigt med baggrundsviden. Derfor arbejder vi også med designhistorien i form af både designteori og af konkrete og billedmæssige eksempler. Vi skal lære om klassikerne og om dem, der tør eksperimentere, så hvert forløb kan aflede en masse spændende ideer og processer. Faktisk er processen det vigtigste og Design og Arkitektur er derfor ikke et fag, der kun handler om at lave flotte ting. Derimod handler det om, at du får gennemarbejdet dine tanker, udviklet skitser, ændret skitserne undervejs, afprøvet ideer og er nået frem til et endeligt valg af form, materiale, farve mv. Hvis man så i processen får lavet nogle flotte ting, er det jo bare en bonus for øjet. Processen dokumenteres i en såkaldt portfolio, som er en mappe, der indeholder alle opgaver, skitser, løsningsforslag osv. Denne portfolio bruges også som udgangspunkt til eksamen, så den er derfor meget vigtig og du skal forvente at bruge tid på at opdatere og vedligeholde den.

I projektforløbene udarbejdes også modeller. Disse kan være lavet af alle materialer, men fælles for dem er, at der forud for dem, ligger en masse skitser. Mange af disse er lavet i hånden men også i dette fag arbejdes der på computer. IT er især relevant i kommunikationsdesign, når du udvikler et logo til en lokal virksomhed eller forslag til branding af en hensygnende international virksomhed.

FAGLIGE MÅL
Du skal lære at:

analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat
sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder
sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur
se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
UNDERVISNINGEN
Undervisningen veksler mellem projektperioder og korte kursusforløb, hvor du lærer at gennemføre en designproces. Ved gruppearbejder udfærdiger du en individuel dokumentation af dit 
arbejde i projektforløbet, som ligeledes skal indgå i din portfolio. Foruden undervisningen på skolen vil klassen, i det omfang det er muligt, komme på besøg på udstillinger, tegnestuer, virksomheder og bruge byens rum som en forlængelse af klasselokalet.
It indgår som redskab i designprocessens forskellige faser. 
Du bruger it i forbindelse med research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

UNDERVISNINGENS INDHOLD
Kernestoffet er:

Genstandsfelter, der behandles som enkeltområde eller integreret:

produktdesign
kommunikationsdesign
arkitektur
Designparametre

form, funktion og kommunikation er fagets overordnede centrale parametre, der ses i et kulturelt, historisk perspektiv
Designteori

punktnedslag i design- og arkitekturhistorien primært med fokus på tiden fra 1750 til i dag
design og arkitektur set som kulturarv
designprocessens elementer på et beskrivende niveau
Visualiseringsmetoder på elementært niveau

skitsering i forskellige faser af en designproces
mindst en af følgende former: tegninger, collage, fotos, 3d-computermodellering
rumlige modeller fx prototyping, mock-ups og lignende
målfaste tegninger og/eller målfaste rumlige modeller
Researchmetoder på elementært niveau

undersøgelse baseret på iagttagelse og sammenligning
skitserende og eksperimenterende undersøgelser
informationssøgning
mindst én metode til undersøgelse af forskellige interessenter herunder brugeren
aflæsning af enkle designrepræsentationer
EKSAMEN
Design og Arkitektur C afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i kursistens egen portfolio. Kursisterne udvælger selv et emne, som skal godkendes af eksaminator (læreren), der sikrer, at der kan inddrages eksempler på tværs af mindst to genrer (produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur/fysiske forhold). I den sidste tid af undervisningen udarbejder kursisterne en visuel præsentation af det selvvalgte emne. I præsentationen skal eleverne inddrage eksempler på tværs af deres portfolio og og skal inkludere både egne design- og arkitekturprojekter samt projekter udført af professionelle designere og arkitekter. Selve eksaminationstiden er ca. 30 minutter hvoraf den første del (ca. halvdelen) består af den mundtlige præsentation. Præsentationen kan suppleres med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en uddybende samtale, der kan omfatte emner indenfor hele fagets kernestof og supplerende stof på baggrund af indholdet af portfolioen. Bedømmelsen lægger både vægt på at kursisten opfylder de faglige mål og på præsentationens strukturering og præsentationens kvalitet i kommunikativ henseende. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

Så hvis du er kreativ, elsker at tænke udenfor boksen, arbejde med skitser og modeller og sætte din kreativitet ind i en teoretisk ramme, så kom og prøv kræfter med Design og Arkitektur!

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.