Dansk, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.
Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.
I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse. Du lærer at udtrykke dig mundtligt i forskellige situationer og træner dine skriftlige færdigheder.
It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Eksamen:
Der afholdes en individuel, mundtlig prøve. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, vælges af eksaminator og skal i al væsentlighed tilsammen dække de faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold. Prøvematerialet består af: Et produkt fra elevens prøveportfolio, udvalgt i samarbejde mellem eleven og læreren inden undervisningens afslutning. Til prøven udformer læreren to-tre spørgsmål om produktets udformning fx modtager, genre eller sprog. En opgave med tilknytning til et forløb i undervisningen, der består af en eller flere tekster samt instrukser, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Det ukendte materiale har et omfang på højst tre normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller højst fem minutters afspillet tekst. Prøvematerialet vælges af eksaminator og sendes til censor forud for prøvens afholdelse, herunder kursistens prøveportfolio. Ved prøvens begyndelse trækker eksaminanden en opgave og får udleveret produktet fra prøveportfolioen. Prøven består af to dele: 1) En opgavedel, hvor der samtales om den trukne opgave. På grundlag af eksaminandens mundtlige oplæg på ca. fem minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om opgaven. 2) En portfoliodel, hvor eksaminanden på baggrund af de tilknyttede spørgsmål indgår i dialog om produktet. På grundlag af eksaminandens overvejelser om produktet på ca. tre minutter former eksaminationen sig videre som en faglig samtale om eksaminandens produkt med inddragelse af andet arbejde fra eksaminandens prøveportfolio. 4 Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.