Billedkunst, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får kendskab til fagets terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og teorier. I undervisningen gennemgås værker og visuelle fænomener fra forskellige tidsperioder. Her lærer du at sammenholde værker fra forskellige perioder med udgangspunkt i periodernes karakteristika.
Ud over den teoretiske undervisning arbejder du sideløbende praktisk med selv at skabe fx malerier, skulpturer, installationer, arkitektur m.m. Her arbejdes der eksperimenterende med forskellige strategier til at løse opgaven og du lærer at reflektere over valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i æstetiske og innovative processer. Du lærer altså at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk og undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og korte projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Kernestoffet suppleres med aktuelle emner, med aktiviteter uden for klasseværelset og med førstehåndsoplevelser af visuelle fænomener. It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele. Forberedelsestiden er 60 minutter. Eksaminationstiden er 30 minutter.

1) en prøve i eksaminandens eksamensprojekt

2) en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.